Efterlønsbevis

Del:
Her finder du reglerne for at få et efterlønsbevis (medlemmer født efter 30/6 1959)

Hvad er et efterlønsbevis?
Hvilke betingelser skal du opfylde for at få et efterlønsbevis?
Du skal ikke indbetale efterlønsbidrag længere

Hvad er et efterlønsbevis?
Efterlønsbeviset er en erklæring fra a-kassen om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn fra det tidspunkt, beviset er udstedt.

Efterlønsbeviset sikrer, at du kan overgå til efterløn, selv om du skulle blive syg, og giver mulighed for, at din efterlønssats vil blive beregnet ud fra mindst den indtægt, du havde, da du fik udstedt efterlønsbeviset. Desuden slipper du for at betale det særlige efterlønsbidrag, når du har fået et efterlønsbevis.

Efterlønsbeviset har også betydning for ”2års-reglen”, der kan give dig ret til at optjene skattefri præmie, mens du er på efterløn. Se mere under skattefri præmie

Du kan få udstedt et efterlønsbevis, når du når efterlønsalderen, uanset hvor i verden du bor. Du skal dog være medlem af en dansk a-kasse og opfylde betingelserne for ret til efterløn. Opfylder du først betingelserne for at få efterløn senere, kan beviset tidligst blive udstedt fra dette senere tidspunkt.

Efterlønsbeviset er reelt et bevis på, at du kunne have gået på efterløn, men at du ikke har benyttet muligheden. Hvis du går på efterløn, når du når eferlønsalderen, skal du ikke have et efterlønsbevis.

Hvornår får du dit efterlønsbevis?
Når du når efterlønsalderen, vil vi automatisk udstede dit efterlønsbevis til dig. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget for at få det udstedt i første omgang.

Mangler vi oplysninger for at kunne udstede beviset, vil vi naturligvis kontakte dig.

Vi skriver til dig om efterlønsbeviset ca. 6 måneder før din ret til efterløn.

Hvilke betingelser skal du opfylde for at få et efterlønsbevis?
Efterlønsbeviset en erklæring fra a-kassen om, at du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Betingelserne for at få et efterlønsbevis er derfor de samme som betingelserne for ret til efterløn. Du kan dog få et efterlønsbevis, uanset hvor i verden du bor.

Den første betingelse for at få et efterlønsbevis er, at du skal have nået efterlønsalderen, men ikke folkepensionsalderen.

Du skal også være medlem af en a-kasse på tidspunktet, hvor efterlønsbeviset udstedes.

Herudover skal du:
- have været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag i en bestemt periode
- have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed – bortset fra kravet om bopæl i Danmark
- have opgjort din pensionsformue.

Udlandet
Der er særlige regler for medlemsperioder, når du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land (altså EU + Schweiz, Norge og Island).

Har du arbejdet i et land uden for Danmark inden for de seneste 3 år før ansøgningen om efterlønsbevis eller inden overgangen til efterløn, får det også indflydelse på din ret til et efterlønsbevis eller efterløn. De særlige regler for medregning af forsikring og arbejde fra udlandet har vi beskrevet nærmere i kapitlet „Efterløn efter arbejde i udlandet“.

Ret til dagpenge
Du skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor du får dit efterlønsbevis.

Du skal også være til rådighed for arbejdsmarkedet, når du får et efterlønsbevis.

Ret til dagpenge – hvis du er ledig
Hvis du er ledig, har du ret til dagpenge, hvis du stadig har ret til ydelser.

Du må altså ikke have opbrugt din ret til ydelser, når du skal have efterlønsbevis eller efterløn.
- se dog undtagelser under "Hvornår kan du få efterløn"

Ret til dagpenge – hvis du er i arbejde
Hvis du er i arbejde og du skal have udstedt et efterlønsbevis eller på efterløn, har du ret til dagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet og er til rådighed for arbejdsmarkedet for fuldtidsbeskæftigelse (deltidsforsikrede skal være til rådighed for 30 timer om ugen)

Beskæftigelseskravet
Du skal have haft lønarbejde i mindst 1.924 timer (svarer til 37 timer om ugen i 1 år) inden for de seneste 3 år. Dokumentationen henter vi fra indkomstregistret, hvor din arbejdsgiver har indberettet din indtægt.

Er du deltidsforsikret skal du have haft lønarbejde i mindst 1258 timer.

Der gælder særlige regler for arbejdstimer fra udlandet. Reglerne er beskrevet nærmere i kapitlet „Efterløn efter arbejde i udlandet“.

Ledige, der modtager dagpenge, skal ikke opfylde arbejdskravet.

Rådighed
At være til rådighed betyder, at du – i tilfælde af ledighed – kan overtage fuldtidsarbejde, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, skal du kunne overtage arbejde i op til 30 timer om ugen.

Det vil først og fremmest sige, at du ikke af helbredsmæssige årsager må være forhindret i at varetage et arbejde i det nævnte omfang. Der må selvfølgelig heller ikke være andre hindringer. Vi er forpligtede til at foretage en konkret vurdering af, om du faktisk er til rådighed.

Hvis du er fuldtidsforsikret og arbejder på nedsat tid, altså 30 timer om ugen eller mindre, skal vi vurdere din rådighed konkret. Vurderingen vil selvfølgelig foregå i samarbejde med dig, fordi det kan blive nødvendigt at få yderligere oplysninger fra dig.

Kontakt os altid, hvis du overvejer at gå ned i tid i perioden inden, du skal have dit efterlønsbevis eller hvis du ønsker at overgå til efterløn. Det kan i værste fald betyde, at du ikke kan få beviset eller overgå til efterløn.

Det afgørende for din ret til efterløn er, at du kan stå til rådighed for fuldtidsarbejde (kunne påtage dig fuldtidsarbejde). Det vil sige at det er din evne til at arbejde på fuld tid, der er afgørende.

Pensionsformuen skal opgøres
For at få et efterlønsbevis skal du have opgjort værdien af din eventuelle pensionsformue, som den ser ud når du når efterlønsalderen. Vi står for opgørelsen, der sker ud fra oplysninger fra penge- og pensionsinstitutterne og dig selv. Vi udsteder dit efterlønsbevis og udregner samtidigt fradraget i din efterløn.

Opgørelsen foregår ved, at vi ca. 2 måneder før din efterlønsalder automatisk får oplysningerne fra danske penge- og pensionsinstitutter om dine pensionsordninger og deres værdier.

Vi sender dig så en oversigt over de indberettede pensioner og deres værdier i forbindelse med udstedelse af efterlønsbeviset. Denne oversigt beder vi dig om at supplere, f.eks. med oplysninger om pensioner fra udlandet. Du bliver spurgt, om der er noget i oversigten, du er uenig med os i. Hvis der er fejl i det indberettede, skal de rettes i et samarbejde mellem os, dig og dit penge- eller pensionsinstitut.

Du kan se, hvordan fradraget beregnes i Fradrag for pensioner.

Vi sender dit efterlønsbevis til dig
Når alle ovennævnte betingelser er opfyldt, sender vi dit efterlønsbevis til dig.

Til beviset beregnes en efterlønssats. For at få ret til den højest mulige sats (svarende til højeste dagpengesats) skal du i gennemsnit have tjent 20.948 kr. om måneden i de seneste 3 måneder før udstedelsen af beviset.

Hvis du driver selvstændig virksomhed.

Hvis du driver selvstændig virksomhed, vil du også få udstedt et efterlønsbevis på samme måde som lønmodtagere.

Du skal dog bl.a. aflevere regnskaber eller årsopgørelse, der sandsynliggør, at du er beskæftiget i væsentligt omfang. I væsentligt omfang betyder, at du arbejder i din virksomhed mere end 30 timer om ugen. Her medregnes også transport, administration m.v.

For at kunne beregne en garanteret sats, skal vi benytte enten årsopgørelser eller et skema som din revisor udfylder.

Beregningen skal ske på baggrund af de bedste 2 regnskabsår inden for de sidste 5 år.

Det er ikke en forudsætning for udstedelse af efterlønsbeviset, at du skal have beregnet en indtægt til efterlønsbeviset. Du kan vælge at få udstedt efterlønsbeviset uden en beregning og vælge at få den foretaget ved eventuel overgang til efterløn.

Du skal ikke indbetale efterlønsbidrag længere
Når du har fået udstedt et efterlønsbevis, skal du ikke fremover betale efterlønsbidrag.


Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Tags: Efterløn, Medlemskab ajks@ajks.dk

Relateret indhold

Efterlønsreform
Folketinget vedtog i 2011tilbagetrækningsreform, hvor der blev ændret på væsentlige områder i efterlønsordningen. Ordningen indfases fra 2012. Nogle medlemmer berøres af disse ændringer,...
Læs mere
Fravalg af efterlønsbidrag
Dine muligheder
Læs mere
Udbetalingsperioder
Udbetalingen af ydelser finder sted, efter vi har modtaget dit ydelseskort via selvbetjeningssystemet. Udbetalingsperioderne slutter altid den næstsidste søndag i måneden. Næste periode starter...
Læs mere

Relaterede nyheder

AJKS inviterer til efterlønsmøder
Har du inden for de næste par år mulighed for at gå på efterløn? Så er vores gå-hjem-møder om efterløn måske noget for dig. AJKS afholder hvert år efterlønsmøder for de af vores medlemmer,...
Læs mere
Hurtige efterlønsudbetalinger i AJKS
Der er tryk på efterlønsudbetalingerne i AJKS. På en uge har a-kassen udbetalt over 80 millioner kroner. Ventetid på udbetaling er seks hverdage.
Læs mere
Stor succes med efterlønsmøder
De nye efterlønsregler tiltrækker medlemmer i hobetal til informationsmøder i AJKS. Indtil videre er der planlagt 16 møder med over 400 deltagere. AJKS er den første a-kasse til at informere...
Læs mere