Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Nye dagpengeregler 1. oktober 2018

Der er markante ændringer i dagpengereglerne for selvstændige og supplerende dagpenge. Få overblik over de nye regler med vores guide nu.

Kontakt AJKS på telefon 33428001 eller via selvbetjeningen for personlig vejledning. 

Hvem bliver berørt af ændringerne i dagpengereglerne?

De nye regler gælder for dig, der modtager dagpenge og samtidig har deltidsarbejde som lønmodtager, eller hvis du har en selvstændig virksomhed som din bibeskæftigelse.

Derudover kommer der nye regler for dig, hvis du arbejder som ’atypisk beskæftiget’ - det vil sige, hvor du kombinerer dit arbejdsliv med arbejde som lønmodtager og som selvstændig.

  De nye dagpengeregler for selvstændige og supplerende dagpenge omhandler

  • retten til dagpenge
  • hvilken sats du kan få
  • hvordan du ophører med din virksomhed
  • ret til supplerende dagpenge

  Modtager du allerede supplerende dagpenge eller dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed, kommer der også nye regler for dig. Her er de fire overordnede ændringer, du skal være opmærksom på:

  1. Fra den 1. oktober 2018 omfatter uger med ret til supplerende dagpenge, alt deltidsarbejde – det vil sige, at både eventuelt lønmodtagerarbejde og eventuel selvstændig virksomhed opgøres samlet. Der er tale om én fælles ret til supplerende dagpenge.
  2. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger – mod 78 uger samlet før 1. oktober
  3. Du må arbejde så mange timer, du vil med din virksomhed – mod maksimalt 15 timer om ugen før 1. oktober
  4. Du må gerne have et mål om at arbejde fuld tid med din virksomhed – selvom du modtager supplerende dagpenge. Det måtte du ikke tidligere, hvis du var selvstændig og samtidig modtog dagpenge.

  Brug vores guide længere nede på siden og få indgående information om de nye dagpengeregler per 1. oktober 2018.

  Positive træk ved de nye dagpengeregler for atypisk beskæftigede

  Set i det brede perspektiv, er der mange positive aspekter ved de nye regler - især for dig, der er atypisk beskæftiget. Før den 1. oktober 2018 var der to overvejende problemer for atypisk beskæftigede:

  1. Du kunne vurderes til at være selvstændig – selvom du ikke havde et CVR.nr eller SE.nr. – ene og alene ud fra den måde, som du havde tilrettelagt dit arbejde på og hvilken økonomisk risiko du havde forbundet med arbejdet.
  2. Du kunne ikke medtælle alt dit arbejde for at opnå en ret i dagpengesystemet. Det skulle ske enten på grundlag af dit lønmodtagerarbejde eller arbejde i din selvstændige virksomhed. Det kunne i yderste konsekvens betyde, at du ikke fik dagpengeret eller måske fik en meget lav sats – på trods af, at du samlet set havde arbejdet fuld tid og haft en god indtægt.

  Det bliver der nu gjort op med.

  Før den 1. oktober var det desuden sådan, at var du selvstændig, var der også krav om, at du skulle også være endeligt ophørt med din virksomhed, hvis det havde været din hovedbeskæftigelse, før du kunne få dagpenge.

  Dels kommer der nu klarere regler for, hvordan du ophører med din virksomhed og dels vil du i mange tilfælde kunne få dagpenge, mens du afvikler din virksomhed. 

  Du kan blive klogere på de nye regler, muligheder og ændringer i vores guide til nye dagpengeregler for selvstændige og supplerende dagpenge 1. oktober 2018.

  Guide: Nye dagpengeregler for selvstændige og supplerende dagpenge 1. oktober 2018

  Hvornår er du selvstændig?

  Du kan have mange forskellige former for indkomster – det kaldes i de nye dagpengeregler aktiviteter.

  Fremadrettet skal vi definere den enkelte arbejdsmæssige aktivitet.

  De aktiviteter vi skal kigge på, der kan have betydning i forhold til dagpengene, er

  • selvstændig virksomhed
  • arbejde som lønmodtager
  • formueforvaltning
  • fritidsbeskæftigelse

  Nye dagpengeregler skelner ikke mellem deltidsarbejde som selvstændig og deltidsarbejde som lønmodtager

  Det vil sige, at du godt kan have selvstændig virksomhed for en del af dit arbejde og lønmodtagerarbejde for en anden del af dit arbejde. Derudover kan du have aktiviteter, der betragtes som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

  Vi gennemgår her begreberne i forhold til deres betydning for dagpengene.

  Nye definitioner af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

  Fra den 1. oktober 2018 vil det først og fremmest være SKATs definitioner, der afgør, om vi skal betragte din arbejdsmæssige aktivitet som lønmodtagerarbejde eller som selvstændig virksomhed.

  Som udgangspunkt vil de aktiviteter, du udfører for egen regning og risiko og med et økonomisk udbytte for øje, altså med et erhvervsmæssigt formål, være i kategorien selvstændig virksomhed.

  Derudover skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt

  • din aktivitet er registreret med et CVR-nr. eller SE.nr., eller har pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
  • du angiver overskud eller underskud af aktiviteten skattemæssigt
  • du udbetaler løn til dig selv (A-indkomst) fra en virksomhed, hvor du har afgørende indflydelse alene eller sammen med din **nærmeste familie,
  • du er medarbejdende ægtefælle uden en lønaftale efter kildeskattelovens § 25a
  • du inkluderer indkomsten fra aktiviteten, hvor du modtager B-indkomst i din virksomheds indtægter.

  ** Nærmeste familie er din ægtefælle, dig eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

  Har du brug for yderligere afklaring, anbefaler vi dig at kontakte SKAT.

  Hvordan defineres lønmodtagerarbejde?

  Hvis du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og modtager A-indkomst, så er du lønmodtager.

  Det er du også, hvis du modtager

  • B-indkomst / honorar, der ikke indgår i din virksomhed
  • A-indkomst for arbejde, hvor du er medarbejdende ægtefælle. Det forudsætter, at du har en lønaftale efter kildeskattelovens bestemmelser eller
  • A-indkomst fra et selskab, hvor du ikke har afgørende indflydelse

  Hvad er formueforvaltning?

  Erhvervsmæssige aktiviteter i mindre omfang kan være formueforvaltning; det kan fx være tilfældet, hvis du

  • har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, uden at have haft personligt arbejde forbundet med udlejningen
  • passivt ejer en virksomhed, uden noget personligt arbejde forbundet med virksomheden
  • ejer en bortforpagtet virksomhed
  • forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer
  • i øvrigt ikke eller i meget begrænset omfang har personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet

  Du må højst bruge fem timer om måneden på denne aktivitet.

  Hvordan defineres fritidsbeskæftigelse?

  Erhvervsmæssige aktiviteter, som ikke kan betegnes som lønmodtageraktiviteter, aktiviteter i en selvstændig virksomhed eller formueforvaltning, vil være en fritidsbeskæftigelse.

  Følgende aktiviteter kan blive anset for at være fritidsbeskæftigelse under visse betingelser:

  • deltidslandbrug (se mere neden for)
  • drift af en udlejningsejendom med op til 10 lejemål, hvor du i meget begrænset omfang bruger tid på administration, små reparationer og viceværtfunktioner
  • fredskov på højst 5 hektar beliggende på eget bopæl eller fritidsbopæl
  • egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder med et ubetydeligt omfang af personligt arbejde forbundet hermed
  • biavl med højst 20 bistader

  Ved deltidslandbrug skal følgende betingelser være opfyldt

  • du skal have bopæl på landbruget
  • du skal have drevet deltidslandbruget forud for din ledighed
  • du udvider ikke omfanget, medmindre udvidelsen skyldes udefrakommende lovmæssige forhold udenfor din indflydelse
  • der ikke er ansat arbejdskraft, eller der er ansat en fremmed medhjælper eller i mindre omfang ydes hjælp fra en maskinstation
  • du skal på tro- og love erklærer, at du står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet for lønmodtagerarbejde og
  • du har haft mindst 130 løntimer pr. måned inden for de seneste seks måneder umiddelbart før din ledighed eller du i det seneste indkomstår har en indkomst på mindst 233.376 kr. (2019-tal), hvor du ikke har modtaget dagpenge

  Er du i tvivl om dine aktiviteter falder ind under selvstændig virksomhed, lønmodtagerarbejde, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse? Så kontakt os via telefon 3342 8001 eller skriv en besked til os i selvbetjeningen.

  Hvordan opnår du ret til dagpenge, når du har været selvstændig?

  For at få ret til dagpenge, skal du opfylde det man kalder et indkomstkrav. Det vil sige, at du skal have haft en indkomst på 233.376 kroner (2019-tal).

  I dette afsnit kan du derfor blive klogere på

  • hvilke indkomster kan vi tælle med?
  • hvordan skal vi udregne din dagpengesats, når du har været selvstændig?

  Hvilke indkomster kan vi tælle med?

  Der er to metoder, hvorpå du kan opfylde indkomstkravet inden for enten tre år eller fem år.

  Metode 1: Når du har A-indkomst, B-indkomst og overskud i din virksomhed

  Du optjener ret til dagpenge, når du har haft en samlet indtægt på mindst 233.376 kroner (2019-tal) inden for de seneste tre år.

  Du kan sammentælle både al din A- og B-indkomst samt overskud fra din virksomhed. Det vil sige, at du kan kombinere din lønmodtagerindkomst med din indkomst som selvstændig. Det gælder både selvstændig hovedbeskæftigelse og selvstændig bibeskæftigelse.

  Indtægten opgøres på månedsbasis og du vil højest kunne medtælle 19.448 kroner (2019-tal) per måned.

  Indtægten fra din virksomhed opgøres ved at dividere årets overskud med 12 måneder. Det er kun indkomst fra afsluttede indkomstår, som vi kan bruge. Det samme gælder, hvis du har B-indkomst, der ikke er en del af din virksomhed, og som du selv indberetter til SKAT.

  Anden indtægt medregnes ud fra den dato, indtægten er indberettet i indkomstregisteret af din arbejdsgiver.

  Du skal være opmærksom på, at vi kun kan bruge indkomst i perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

  Metode 2: Hvis du ikke har haft A-indkomst eller B-indkomst

  Hvis du ikke opfylder metode 1, så bruger vi metode 2.

  Her opgøres alene overskuddet fra din virksomhed. Hvis du inden for de seneste fem afsluttede indkomstår, har haft en samlet indtægt på 233.376 kroner (2019-tal), har du ret til dagpenge.

  Du skal være opmærksom på, at vi kun kan bruge indkomst i perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

  Hvordan skal vi udregne din dagpengesats, når du har været selvstændig?

  Vi udregner hvor meget du kan få i dagpenge, efter du har været selvstændig, baseret på din indkomst. Vi kigger på de 12 bedste måneder, inden for de sidste 24 måneder, forud for, at du melder dig ledig.

  Hvis du har fået dagpengeret efter metode 1, så benyttes den indkomst, som dine arbejdsgivere har indberettet til indkomstregistret. Det er den dato, indtægten er indberettet, som lægger til grund for, hvornår indkomsten kan tages med – ikke hvornår arbejdet er udført.

  Overskuddet i din virksomhed og/eller B-indkomst som du selv har indberettet, divideres med 12 måneder og fordeles ligeledes. 

  Hvis du har fået dagpengeret efter metode 2, beregner vi din sats som et gennemsnit over to år.

  Du vælger de to år med det højeste overskud inden for de fem seneste afsluttede indkomstår forud for din ledighed. Vi kan ikke bruge indkomstår med underskud.

  Overskuddet i hvert indkomstår divideres med 12 måneder. Herefter beregnes på de 12 måneder med højest indtægt.

  Har du kun drevet virksomhed i ét afsluttet indkomstår eller har du kun ét år med overskud, divideres det ene år med 24 måneder. Herefter beregnes på de 12 måneder.

  Eksempel

  Du har drevet virksomhed i to år. År 1 viser et overskud på 275.000 kroner og År 2 et underskud på -65.000 kroner. Det er kun År 1, som kan benyttes.

  Da der skal foretages en gennemsnitsberegning over 24 måneder, divideres 275.000 kroner med 24, hvilket giver en gennemsnitlig månedlig indkomst på 11.458,33 kroner.

  Herefter fjernes 8% AMBI og der tages 90% af beløbet.

  Det betyder, at du får en dagpengesats på 9.487 kroner pr. måned.

  Hvordan lukker du din selvstændige virksomhed i forhold til dagpengereglerne?

  Hvis din virksomhed været din hovedbeskæftigelse, skal du lukke din virksomhed før, du kan få dagpenge. Når din virksomhed er ophørt, har du ret til dagpenge efter en såkaldt venteperiode.

  Venteperioden kan være på en uge, tre uger eller to måneder – alt efter, hvordan du har lukket din virksomhed.

  Fra den 1. oktober har du imidlertid mulighed for at få dagpenge, mens du afvikler din virksomhed. Læs mere under Tro- og loveerklæring.

  Bliv klogere på dine ophørsmuligheder og se venteperioden i forhold til dagpenge afhængigt af, hvordan du lukker din virksomhed

  Med et ophørsbevis kan du få dagpenge efter tre uger

  Du skal dokumentere, at din virksomhed er registreret som ophørt i Det Centrale Virksomhedsregister. Derudover skal du fremlægge et såkaldt ophørsbevis, som bliver udstedt af Erhvervsstyrelsen.

  Du får beviset, når du overfor SKAT har dokumenteret, at

  • alle skattemæssige forpligtelser er overdraget eller afsluttede og

  • varelager og driftsmidler er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

  Venteperioden indtil du kan få dagpenge er tre uger.

  Ophør på tro- og love, hvis din virksomhed ikke er endeligt afviklet

  Hvis din virksomhed ikke er endeligt afviklet, og du derfor ikke kan fremlægge et ophørsbevis, kan du ophøre på en tro- og loveerklæring.

  Det er dog en forudsætning, at du ikke må drive din virksomhed videre og at den tid du bruger, kun bruges på at afvikle virksomheden. De timer, som du bruger på at afvikle virksomheden skal fratrækkes dine dagpenge.

  Senest efter seks måneder (inklusiv to måneders venteperiode), skal du sende et ophørsbevis – det vil sige, at du skal være endeligt ophørt med virksomheden. Hvis du ikke sender ophørsbeviset, kan du ikke få dagpenge, før vi har modtaget dit ophørsbevis. Du skal vide, at du forbruger af din ret til dagpenge, indtil vi har ophørsbeviset.

  Venteperioden indtil du kan få dagpenge, når du har underskrevet en tro- og loveerklæring, er to måneder. Indsender du et ophørsbevis inden de to måneder, slutter din venteperiode, når du sender det ind. Venteperioden er dog altid minimum tre uger.

  Når din virksomhed ophører som følge af konkurs eller tvangsauktion

  Du anses for ophørt, hvis din virksomhed er gået konkurs eller er solgt på tvangsauktion.

  Venteperioden, indtil du kan få dagpenge, er en uge.

  Når du bortforpagter din virksomhed

  Har du bortforpagtet eller udlejet din virksomhed, skal vi have dokumentation for enten bortforpagtningen eller udlejningen. Der skal være tale om en gensidigt uopsigelig periode på mindst tre år.

  Venteperioden, indtil du kan få dagpenge, er tre uger.

  Du stopper i din ægtefælles virksomhed

  Hvis du har været medarbejdende ægtefælle, så kan du og din ægtefælle erklære på tro- og love, at du ikke længere arbejder i virksomheden.

  Hvis du har været registreret i SKAT som medhæftende ægtefælle, skal dette ændres.

  Venteperioden, indtil du kan få dagpenge, er tre uger.

  Du stopper i en virksomhed, der drives videre af de andre medejere

  Hvis du udtræder, og ikke længere er medejer af virksomheden, så skal dette registreres hos Erhvervsstyrelsen.

  Er du stadig medejer, skal du kunne dokumentere, at ejerforholdet i virksomheden er ændret. Det sker ved et registreringsbevis fra SKAT, hvor det skal fremgå, at der er sket ændring i virksomhedens ejerforhold.

  Du skal enten være helt udtrådt af virksomheden, eller det skal fremgå, at du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet.

  Du har afgørende indflydelse, hvis du fx ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller har en bestemmende del af stemmerne i selskabet. Det skal fremgå af registreringen i Erhvervsstyrelsen, hvordan ejerforholdet fordeler sig.

  Venteperioden, indtil du kan få dagpenge, er tre uger.

  Hvornår kan du starte virksomhed igen?

  Det har ikke tidligere været klart i dagpengereglerne, om du kunne starte virksomhed igen og i givet fald, hvornår du kunne gøre det.

  Det kommer der med de nye dagpengeregler for selvstændige og supplerende dagpenge 1. oktober 2018 en afklaring på.

  Det kommer fremover til at afhænge af

  • en tidsbestemt jobsøgningsperiode
  • antal ophør af virksomhed per dagpengeperiode

  Jobsøgningsperiode

  Den 1. oktober indføres der i de nye dagpengeregler for selvstændige og supplerende dagpenge en såkaldt jobsøgningsperiode på seks måneder.

  Den nye jobsøgningsperiode betyder, at du ikke kan starte en ny virksomhed, før de seks måneder er gået.

  Starter du alligevel en virksomhed – uanset om det er en hovedbeskæftigelse eller en bibeskæftigelse, kan du ikke modtage dagpenge før de seks måneder er gået.

  Der er ingen jobsøgningsperiode, hvis du er ophørt på grund af konkurs eller tvangsauktion eller hvis du lukker en selvstændig bibeskæftigelse.

  Ét ophør pr. dagpengeperiode

  Endnu en ny regel i er, at du kun kan ophøre med en selvstændig virksomhed én gang pr. dagpengeperiode. Har du fået dagpengeret efter ophør med en virksomhed, tæller dette ophør ikke med.

  Starter du en ny virksomhed i din dagpengeperiode og du efterfølgende lukker denne, så har du det ene ophør, som du kan have og stadig modtage dagpenge efter ophøret.

  Hvis du så endnu en gang starter en ny virksomhed i den samme dagpengeperiode, og du ophører med denne, vil du ikke kunne modtage dagpenge. Kun hvis du har optjent en helt ny ret til dagpenge.

  Hvad er dagpengereglerne, hvis du har en virksomhed og ønsker dagpenge?

  Overgangsbestemmelse

  Indtil den 1. oktober har du kunnet få dagpenge samtidig med din selvstændige bibeskæftigelse i 78 uger.

  Fra den 1. oktober bortfalder reglen om 78 uger. Den erstattes af en ret til at modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger, hvilket svarer til to år.

  Det nye er, at der ikke længere skelnes mellem deltidsarbejde som lønmodtager og selvstændig bibeskæftigelse.

  Supplerende dagpenge er nu én fælles ret 

  Supplerende dagpenge omfatter nu alt deltidsarbejde – det vil sige, at både eventuelt lønmodtagerarbejde og eventuel selvstændig virksomhed opgøres samlet. Der er tale om én fælles ret til supplerende dagpenge.

  Fra den 1. oktober kan du få supplerende dagpenge i 30 uger samtidig med, at du har din selvstændige virksomhed. De uger, som du har brugt forud for 1. oktober, regnes ikke med. 

  Så selvom du fx har brugt 65 uger af dine oprindelige 78 uger, vil du alligevel få 30 nye uger. Du får også 30 nye uger, selvom du har brugt alle dine 78 uger og derfor ikke længere modtager dagpenge.

  Da der er tale om en fælles ret, så skal du være opmærksom på, at hvis du har modtaget supplerende dagpenge som lønmodtager før den 1. oktober, så vil disse uger skulle fratrækkes dine nye 30 uger.

  Hvis du fx har modtaget supplerende dagpenge i 20 uger som lønmodtager, vil disse 20 uger blive fratrukket dine nye 30 uger. Det betyder, at du kun har 10 uger tilbage af din ret til supplerende dagpenge. Har du opbrugt din ret til supplerende dagpenge som lønmodtager før 1. oktober, så har du per 1. oktober opbrugt alle dine uger, og du er nødt til at lukke din virksomhed for at du kan få dagpenge.

  Kan du have en virksomhed og samtidig modtage dagpenge?

  Hvis din virksomhed er din bibeskæftigelse, vil du kunne få dagpenge samtidig med, at du arbejder i din virksomhed i 30 uger – det kaldes supplerende dagpenge.

  Der er tale om bibeskæftigelse i disse to situationer

  • du er ledig og har modtaget dagpenge et stykke tid. Du ønsker at starte din virksomhed under ledighed
  • du bliver ledig fra lønmodtagerarbejde og får en dagpengeret efter den 1. oktober. Du har haft din virksomhed samtidig med dit lønarbejde før du melder dig ledig

  Der er tale om bibeskæftigelse, hvis du har haft lønmodtagerarbejde i mindst 80 timer per måned i gennemsnit i de seneste seks måneder. Der skal være mindst én løntime i fem af månederne. Arbejdet skal være indberettet til indkomstregisteret.

  Har du allerede en tilladelse til drift af selvstændig bibeskæftigelse, gælder denne selvfølgelig fortsat.

  Hvor længe kan du modtage dagpenge, hvis du har selvstændig virksomhed på deltid og hvad er betingelserne?

  Hvis du ønsker at starte egen virksomhed på deltid, er det en betingelse, at du søger tilladelse i a-kassen.

  Det skyldes, at vi skal sikre os, at du kan kombinere arbejdet i din virksomhed med at modtage dagpenge.

  Arbejdet i din virksomhed må nemlig ikke være en hindring for, at du kan tiltræde fast fuldtidsarbejde med dags varsel.

  Det betyder, at du skal

  • søge fuldtidsarbejde
  • udfylde din joblog
  • komme til de møder som a-kassen og jobcenteret indkalder dig til

  Det betyder også, at driften i virksomheden skal være tilrettelagt, så du kan opfylde din forpligtelse til at stå til rådighed.

  Intet loft for hvor mange timer, du må arbejde i din virksomhed

  Du må arbejde med din selvstændige bibeskæftigelse på alle tider af døgnet, og lige så mange timer du vil.

  Tidligere kunne du kun arbejde 15 timer om ugen som fuldtidsforsikret. Nu kan du arbejde fuld tid i en periode, hvis du har meget arbejde og så modtage supplerende dagpenge igen bagefter.

  Når du har din tilladelse, kan du modtage supplerende dagpenge i 30 uger.

  Fremadrettet bruger du af din ret til supplerende dagpenge samlet for lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed.

  Alle uger, hvor du modtager dagpenge og har registreret en virksomhed, bruger af dine 30 uger – uanset om du har arbejde i din virksomhed eller ej i ugen. I den måned, hvor du starter din virksomhed, vil alle uger i måneden tælle med i dine 30 uger – uanset hvornår du faktisk er startet virksomhed i måneden.

  Har du uger, hvor du ikke modtager dagpenge – fx på grund af fuldtidsarbejde, forbruger disse ikke af dine 30 uger.

  Uger, du har modtaget supplerende dagpenge med lønmodtagerarbejde og hvor du ikke har haft din virksomhed, forbruger også.

  Din ret til supplerende dagpenge vil udløbe, når du inden for de sidste 104 uger, har haft virksomhed eller deltidsarbejde som lønmodtager i 30 uger. 

  De 104 uger er en løbende periode. Det vil sige, at hver gang du indsender dit dagpengekort, opgør vi, hvor mange uger du har modtaget supplerende dagpenge (af de 30 uger) inden for de seneste 104 uger.

  Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge

  Når din ret til supplerende dagpenge udløber, har du mulighed for at forlænge retten til 42 uger.

  Der kan forlænges for fire uger ad gangen, i alt tre gange.

  Forlængelsen sker på baggrund af løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de seneste tolv måneder fra det tidspunkt, dine 30 uger ophørte.

  Én månedsindberetning med mere end 146 løntimer som fuldtidsforsikret og 118 timer som deltidsforsikret, giver ret til fire ugers forlængelse.

  Hvis din virksomhed har været registreret i offentlige registre i mindst seks måneder den dag du har brugt dine 30 uger, kan du også forlænge på baggrund af selvstændig virksomhed. Du kan forlænge med fire uger for hver måned, du har drevet virksomhed og ikke modtaget dagpenge.

  A-kassen beregner din forlængelse, når din ret til supplerende dagpenge ophører.

  Timer, som du eventuelt har brugt til forlængelse af dine 30 uger, kan ikke bruges til genoptjening af ny ret til supplerende dagpenge.

  Genoptjening af nye 30 uger

  Du kan optjene en ny ret til 30 uger, når du inden for en periode af 12 sammenhængende måneder, har haft mere end 146 timers arbejde i seks af månederne. Som deltidsforsikret skal du have haft mere end 118 timers arbejde i seks af månederne.

  Du optjener også en ny ret, hvis du i et kalenderår ikke har modtaget dagpenge, og du har haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 233.376 kroner (2019-tal).

  Du behøver ikke at have opbrugt de 30 uger for at få en ny ret. Der er altså tale om en løbende opgørelse.

  Når din ret er udløbet

  Når din ret til supplerende dagpenge udløber, skal du vælge mellem at lukke din virksomhed og modtage dagpenge – eller vælge dine dagpenge fra.

  Hvis du vil lukke din selvstændige bibeskæftigelse

  Hvis du vælger at lukke din selvstændig bibeskæftigelse, kan du modtage dagpenge med det samme.

  Læs mere i denne guide under: Hvordan lukker du din selvstændige virksomhed i forhold til dagpengereglerne?

  Hvis du vil omdanne din virksomhed til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse

  Du kan også – under visse omstændigheder – omdanne din virksomhed til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Læs mere i denne guide i afsnittet: ’Hvornår er du selvstændig?’

  I det tilfælde vil de timer, du bruger, stadig give fradrag i dine dagpenge. Timerne kan ikke bruges til at optjene en ny dagpengeret. Til gengæld er du ikke længere begrænset af de 30 uger. 

  Kontakt AJKS på telefon 33428001 eller via selvbetjeningen, hvis du har brug for yderligere vejledning.

  Hvordan er dagpengereglerne, hvis du er lønmodtager på deltid og ønsker dagpenge?

  Du kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for de sidste 104 uger. Har du modtaget supplerende dagpenge for lønmodtagerarbejde før den 1. oktober, skal disse fratrækkes dine 30 uger.

  Fremadrettet bruger du af din ret til supplerende dagpenge samlet for lønmodtagerarbejde og evt. selvstændig virksomhed. Der er altså tale om én fælles ret.

  Alle uger, hvor du modtager dagpenge og har registreret en virksomhed, bruger af dine 30 uger – uanset om du har arbejde i din virksomhed eller ej i ugen.

  Har du kun lønmodtagerarbejde, er det kun uger, hvor du har lønmodtagerarbejde og hvor du modtager supplerende dagpenge, der forbruger af dine 30 uger.

  Har du uger, hvor du ikke modtager dagpenge – fx på grund af fuldtidsarbejde, forbruger disse ikke af dine 30 uger.

  Din ret til supplerende dagpenge vil udløbe, når du inden for de sidste 104 uger har haft virksomhed eller deltidsarbejde som lønmodtager i 30 uger. De 104 uger er en løbende periode. Det vil sige, at hver gang du indsender dit dagpengekort, opgør vi hvor mange uger du har modtaget supplerende dagpenge (af de 30 uger) indenfor de seneste 104 uger.

  Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge

  Når din ret til supplerende dagpenge udløber, har du mulighed for at forlænge retten til 42 uger.

  Der kan forlænges for fire uger ad gangen, i alt tre gange.

  Forlængelsen sker på baggrund af løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de seneste tolv måneder fra det tidspunkt, dine 30 uger ophørte.

  Én månedsindberetning med mere end 146 løntimer som fuldtidsforsikret og 118 timer som deltidsforsikret, giver ret til fire ugers forlængelse.

  Hvis din virksomhed har været registreret i offentlige registre i mindst seks måneder den dag du har brugt dine 30 uger, kan du også forlænge på baggrund af selvstændig virksomhed. Du kan forlænge med fire uger for hver måned, du har drevet virksomhed og ikke modtaget dagpenge.

  A-kassen beregner din forlængelse, når din ret til supplerende dagpenge ophører.

  Timer, som du eventuelt har brugt til forlængelse af dine 30 uger, kan ikke bruges til genoptjening af ny ret til supplerende dagpenge.

  Genoptjening af nye 30 uger

  Du kan optjene en ny ret til 30 uger, når du inden for en periode af 12 sammenhængende måneder har haft mere end 146 timers arbejde i seks af månederne. Som deltidsforsikret skal du have haft mere end 118 timers arbejde i seks af månederne.

  Du optjener også en ny ret, hvis du i et kalenderår ikke har modtaget dagpenge, og du har haft en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 233.376 kroner (2019-tal).

  Du behøver ikke at have opbrugt de 30 uger for at få en ny ret. Der er altså tale om en løbende opgørelse.

  Når din ret er udløbet

  Når din ret til supplerende dagpenge udløber, kan du ikke længere modtage dagpenge i de uger, hvor du har arbejde.

  Uger, hvor du ikke arbejder, vil du stadig kunne modtage dagpenge i.

  Har du brug for personlig vejledning?

  Du kan skrive til os 24/7 via selvbetjeningen. Du kan ringe til os på telefon 3342 8001 mandag-fredag kl. 10-15 eller få et personligt møde.

  Vi anbefaler, at du booker mødet gennem selvbetjeningen, så vi kan nå at forberede os, men du er også velkommen til at møde op i vores velkomstcenter på Gl. Strand 46, mandag-torsdag kl. 9-16.00 samt fredag kl. 9-15.

  Se aktuelle dagpengesatser 

  Se hvor meget du får i dagpenge - eller efterløn - i 2019

  Fandt du den information du søgte

  Jacob Nielsen

  BLIV MEDLEM

  Få karrierevejledning, din egen a-kassevejleder - og bliv del af et stærkt, fagligt netværk for professionelle inden for medier og kommunikation. 

  Jacob Nielsen

  FAGLIGE ARRANGEMENTER

  Netværk med andre professionelle inden for medier og kommunikation. Hold dig opdateret på faglige trends og tendenser. Events næsten hver uge. 

  VIL DU STARTE EGEN VIRKSOMHED?

  Overvejer du at starte selvstændig virksomhed eller arbejde som freelancer? Få styr på dine muligheder og rettigheder i forhold til dagpengesystemet.