Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny aftale om dagpenge på plads

Regeringen har netop indgået dagpengeaftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. De nye regler træder i kraft i 2017.

Ændringerne tager afsæt i Dagpengekommissionens anbefalinger. I sagens natur foreligger der endnu ikke andet end aftalen, og vi kan derfor endnu ikke præcist oplyse hvordan justeringerne skal gennemføres og præcis hvem det berører.

Det er planen, at de enkelte elementer skal træde i kraft enten 1. januar 2017 eller 1. juli 2017.

For det hurtige overblik, kommer her i bullet-form, hvilke justeringer, der skal gennemføres.

Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening

Dagpengeretten er fortsat på 104 uger (2 år). Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan dette forlænge retten til dagpenge, når den ordinære to-årige dagpengeperiode er opbrugt. Forlængelsen af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2.

Beskæftigelsen indsættes løbende på en såkaldt ”Beskæftigelseskonto”. Denne nulstilles ved nyindplacering i dagpengesystemet.

Forlængelsen kan højest være på 1 år, således at den samlede dagpengeperiode inkl. forlængelse ikke kan overstige 3 år.

Optjening af dagpengeret

I dag optjenes dagpengeret på baggrund af et års fuldtidsarbejde (1.924 timer indenfor 3 år).

Dagpengeretten skal fremover optjenes på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. (2014 niveau) inden for de seneste tre år.

Der vil højest kunne medregnes 17.700 kr. pr. måned (12 x 17.700 = 212.400 kr.). Det betyder, at ingen kan optjene dagpengeret på mindre end 12 måneder, uanset indkomstniveau. Har man lavere løn end 17.700 kr., kan det derfor tage mere end 12 måneder at opnå dagpengeret.

Forbrug af dagpengeret

Forbrug af dagpenge skal fremover beregnes i timer frem for uger. 
I dag forbruges én uge af dagpengeperioden, uanset hvor mange timer der udbetales for.

Fremover vil dagpengeperioden være på 3.848 timer (104 uger x 37 timer) i stedet for 104 uger.

Det betyder, at 15 timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer.

Ny satsberegning

Dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indkomst fra ustøttet arbejde inden for de seneste 24 måneder. 

I beregningsgrundlaget indgår skattepligtig A- og B-indkomst.

Hvis der ikke foreligger 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, beregnes dagpengesatsen på baggrund af gennemsnittet af alle måneder med lønindkomst inden for 24 måneder. 

Dagpengesatsen genberegnes kun, hvis der også er genoptjent til en ny dagpengeret.

Dimittender vil – som i dag – fortsat have mulighed for at få beregnet en dagpengesats 6 måneder efter, at dagpengeretten er indtrådt.

Supplerende dagpenge

Dagpengekommissionen anbefaler, at supplerende dagpenge forbruges i måneder i stedet for i uger, som i dag.

På dette område er aftaleparterne dog enige om, at der er behov for yderligere analyse og teknisk udredning af konsekvenserne.

Overskydende timer

Reglerne om overskydende timer afskaffes.

Karensdage

Hver fjerde måned indføres en karensdag for personer med høj ledighed. Der kan maksimalt være 3 karensdage pr. år for fuldtidsledige.

Har der været mere end 20 dages fuldtidsbeskæftigelse indenfor 4 måneder, bortfalder førstkommende karensdag.

Dimittender

Dimittendsatsen bevares på 82% for forsørgere, men nedsættes til 71,5 % for ikke-forsørgere.

G-dage

Antallet af G-dage harmoniseres til to dage for alle typer ansættelse.

Tiltag for ledige med omfattende brug af dagpengesystemet

Personer, der har modtaget dagpenge svarende til sammenlagt fire år inden for de seneste otte år, får dagpengeretten reduceret med én måned.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.