Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse skal forstås på den måde at du fortsat har lønmodtagerarbejde som din hovedbeskæftigelse.

Du kan ikke optjene ret til dagpenge på baggrund af selvstændig bibeskæftigelse.

Som udgangspunkt kan du ikke få udbetalt dagpenge samtidig med du driver selvstændig virksomhed. Skal du have dagpenge, er der dog, hvis en række betingelser er opfyldt, mulighed for en begrænset dagpengeret på 78 uger.

Du skal vide, at fra den 1. oktober 2018 kommer der nye regler. Det betyder, at din begrænsede dagpengeret fra og med den 1. oktober 2018 begrænses til 30 uger. Få styr på de nye regler for supplerende dagpenge og selvstændige nu

Har du pr. 1. oktober 2018 mindre end 30 uger tilbage, tildeles du nye 30 uger. Det gælder også, hvis du har mistet din ret til dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse. Og du skal også vide, at dine 30 uger nedjusteres med det antal uger, hvor du evt. har haft arbejde som lønmodtager og modtaget supplerende dagpenge indenfor de seneste 104 uger.

Har du mere end 30 uger tilbage, nedjusteres disse til 30 uger.

Du skal også vide, at alle uger tæller med i dine 30 uger, så længe du er ledig – uanset om du har arbejde i din virksomhed eller ej.

Du vil også have mulighed for at forlænge perioden. De 30 uger kan forlænges til 42 uger.

Dette gælder dog kun, hvis du ikke har opbrugt de 30 uger før den 1. oktober 2018.

Forlængelsen sker på baggrund af løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT inden for de seneste tolv måneder.

Der kan forlænges for fire uger ad gangen, i alt tre gange.

Én månedsindberetning med mere end 146 løntimer som fuldtidsforsikret og 118 timer som deltidsforsikret, giver ret til fire ugers forlængelse. AJKS beregner din forlængelse, når din ret ophører.

Timer, som du eventuelt har brugt til forlængelse af dine 30 uger, kan ikke bruges til genoptjening af ny ret.

Læs mere: Betingelser for din ret til dagpenge

Når du vil søge om dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed

For at vi kan godkende din ret til dagpenge, har vi brug for en række oplysninger fra dig på blanket AR259. Du skal blandt andet oplyse om arten og omfanget af din virksomhed, åbningstid, kundegrundlag, om evt. hjemmeside, og om der er ansat arbejdskraft, om samarbejdspartnere og leverandører. Blanketten finder du i selvbetjeningen.

Hvis vi kan godkende din ansøgning om tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, bliver du omfattet af en begrænsning i din ret til dagpenge. Derudover skal du fradrages for de arbejdstimer, som du har i virksomheden.

Dagpenge i maksimalt 78 uger

Du kan maksimalt modtage dagpenge i 78 uger. De 78 uger starter på det tidspunkt, hvor du første gang modtager dagpenge samtidig med din selvstændige virksomhed.

Perioden løber i alle de uger, hvor du modtager ydelser, også selvom du i perioder ikke har arbejde i virksomheden.

Ret til dagpenge efter de 78 uger forudsætter, at virksomheden ophører, eller at du har haft mindst 962 arbejdstimer (629 som deltidsforsikret) som lønmodtager inden for en periode på 18 måneder, og at du derfor har optjent ret til en ny periode på 78 uger.

Fradrag for timeforbrug i selvstændig virksomhed

I en ledighedsperiode skal du altid skrive dit timeforbrug i din selvstændige virksomhed på dit dagpengekort. Du skal angive samtlige timer, du bruger på virksomheden - også de timer, du ikke fakturerer på en kunde: fx administration, transport, mv.

Timerne medfører fradrag time for time i dine dagpenge. Fradraget skal også ske, selv om virksomheden giver underskud.

Luk selvstændig bibeskæftigelse

Din bibeskæftigelse bliver anerkendt som ophørt, når du skriftligt og på tro og love erklærer, at virksomheden er lukket eller afhændet/bortforpagtet til andre end din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn.

Du skal altid fremlægge dokumentation for afmelding af eventuel momsregistrering af virksomheden og oplyse årsagen til ophøret. Det kan også være nødvendigt at indhente yderligere dokumentation for ophøret.

Hvis du opfylder betingelserne for ophør, genindtræder du i din “normale” dagpengeret på samlet to år (din periode med selvstændig bibeskæftigelse har dog brugt af din samlede dagpengeret).

Virksomhed og efterløn

Endelig skal du være opmærksom på, at drift af selvstændig virksomhed som udgangspunkt ikke er muligt, når du er på efterløn.

Du kan dog søge om tilladelse til drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Du skal være opmærksom på, at dokumentationskravet og betingelserne er vanskelige at opfylde.

Læs mere: Tilladelse til selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Fandt du den information du søgte