Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Lønmodtager, selvstændig eller freelancer?

Det er af afgørende betydning for din ret til dagpenge, om du er selvstændig eller lønmodtager.

Du kan have mange forskellige former for indkomster – disse kaldes aktiviteter.

Aktiviteterne er:

 • Selvstændig virksomhed
 • Lønmodtagerarbejde
 • Formueforvaltning
 • Fritidsbeskæftigelse

Hver aktivitet har forskellig indflydelse på dine dagpenge, ligesom der er forskel på, om aktiviteten kan bruges til at opnå rettigheder på: dagpengeret, efterlønsret, skattefri præmie mm.

Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, hvordan dine aktiviteter skal registreres. Især hvis du påtænker at starte virksomhed, så kan der være fordele ved at du driver virksomheden som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse til en start.

Læs mere her om de forskellige former for aktiviteter samt deres fordele og ulemper:

Selvstændig virksomhed

Det er først og fremmest SKATs definitioner, der afgør, at der er tale om selvstændig virksomhed.

Som udgangspunkt vil de aktiviteter, du udfører for egen regning og risiko og med et økonomisk udbytte for øje, altså med et erhvervsmæssigt formål, være selvstændig virksomhed.

Derudover skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

 • Din aktivitet er registreret med et CVR-nr. eller SE.nr., eller har pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.
 • Du angiver overskud eller underskud af aktiviteten skattemæssigt.
 • Du udbetaler løn til dig selv (A-indkomst) fra en virksomhed, hvor du har afgørende indflydelse alene eller sammen med din nærmeste familie**.
 • Du er medarbejdende ægtefælle uden en lønaftale efter kildeskatteloven.
 • Du inkluderer B-indkomst i din virksomheds indtægter.

** Nærmeste familie er dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Fordel: Det skattemæssige overskud for afsluttede indkomstår, kan bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet – dagpengeret, dagpengesats, efterlønsret mm. Det gælder uanset, om virksomheden er din hovedbeskæftigelse eller din bibeskæftigelse.

Ulempe: Du kan kun modtage supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger. Ugerne tæller fra den første i den måned, hvor du starter din virksomhed – uanset hvornår i måneden du reelt er startet. Alle uger, hvor du har din virksomhed og hvor du modtager ydelser, forbruger af ugerne. Det gælder uanset om du har arbejde i en uge eller ej.

Lønmodtagerarbejde

Hvis du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og modtager A-indkomst.

Det er du også, hvis du modtager

 • B-indkomst / honorar, der ikke indgår i din virksomhed
 • A-indkomst for arbejde, hvor du er medarbejdende ægtefælle og hvor du samtidig har en lønaftale efter kildeskatteloven
 • A-indkomst fra et selskab, hvor du ikke har afgørende indflydelse **.

** Afgørende indflydelse betyder, at du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af mindst 50% af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi eller den bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

Fordel: Din indkomst, kan bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet – dagpengeret, dagpengesats, efterlønsret mm. Det er en betingelse, at indkomsten er indberettet til indkomstregistret af din arbejdsgiver eller at den fremgår af din årsopgørelse som personlig indkomst. Vi kan kun bruge afsluttede indkomstår.

Ulempe: Du kan kun modtage supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger. Uger, hvor du har mindre end 37 timers arbejde, tæller med i de 30 uger.

Formueforvaltning

Som hovedregel kan du ikke have personligt arbejde med en erhvervsmæssig aktivitet som led i formueforvaltning.

Der er dog en undtagelse – nemlig hvis det personlige arbejde i din virksomhed er på mindre end 5 timer om måneden.

Det er ikke virksomhedens timeantal, der alene er afgørende for om aktiviteten er formueforvaltning. Definitionen kan derfor ikke anvendes, blot fordi der er nedgang i omsætningen eller timeantallet i en selvstændig virksomhed for en periode.

Formueforvaltning kan fx være, hvis du

 • Har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, uden at have personligt arbejde forbundet med udlejningen
 • Passivt ejer en virksomhed, uden noget personligt arbejde forbundet med virksomheden
 • Ejer en bortforpagtet virksomhed
 • Forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer.

Fordel: Omfattes ikke af reglerne om supplerende dagpenge i 30 uger. Ophør tæller ikke med i reglerne om, at du kun kan ophøre med selvstændig virksomhed én gang i dagpengeperioden.

Dine arbejdstimer medfører ikke fradrag i dine timer. Kun, hvis du bruger mere end 5 timer om måneden, medfører de ”overskydende timer” fradrag.

Ulempe: Din indtægt kan ikke bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet – herunder indgå i beregningen af din dagpengesats.

 

Fritidsbeskæftigelse

Erhvervsmæssige aktiviteter, som ikke kan betegnes som lønmodtageraktiviteter, aktiviteter i en selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Herudover gælder, at

 • Aktiviteten ikke er registreret med et CVR- eller SE-nummer.
 • Aktiviteten ikke beskattes som overskud/underskud af selvstændig virksomhed.
 • Du ikke har A-indkomst fra et selskab, hvor du eller din ægtefælle, alene eller sammen med nærmeste familie, ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi eller den bestemmende andel af stemmerne i selskabet.
 • Din evt. B-indkomst ikke stammer fra virksomhed og ikke indgår i virksomhedens regnskab.

I øvrigt vil følgende aktiviteter som hovedregel blive betragtet som fritidsbeskæftigelse:

 • Drift af deltidslandbrug, hvis du bor på ejendommen. (Her er dog yderligere særlige betingelser og vi anbefaler dig at kontakte os).
 • Drift af højest én udlejningsejendom med maksimalt 10 lejemål, hvor du i meget begrænset omfang bruger tid på administration, små reparationer og viceværtfunktioner.
 • Fredskov på højest 5 hektar beliggende på egen bopæl eller fritidsbopæl.
 • Drift af egen vindmølle, solcelleanlæg eller anden vedvarende energikilde og når du kun har et ubetydeligt omfang af personligt arbejde forbundet hermed.
 • Biavl med højest 20 bistader.

Legater

Legater betragtes også som fritidsbeskæftigelse.

Der er typisk tale om 3 slags legater:

 • 3-årige arbejdslegater for skabende kunstnere
 • Arbejdslegater til konkrete projekter efter ansøgning
 • Arbejdslegater til fortsat kunstnerisk arbejde (forårsuddelingen).

Legater kan ikke bruges til at opnå ret til dagpenge eller beregning af dagpengesats, da der skal være tale om lønmodtagerarbejde eller selvstændig virksomhed.

Kun, hvis du har du selvstændig virksomhed og hvis legatet opgøres som en del af din virksomheds overskud, vil det kunne bruges.

Fordel: Omfattes ikke af reglerne om supplerende dagpenge i 30 uger. Ophør tæller ikke med i reglerne om, at du kun kan ophøre med selvstændig virksomhed én gang i dagpengeperioden.

Ulempe: Din indtægt kan ikke bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet – herunder indgå i beregningen af din dagpengesats.

De timer, som du bruger, skal oplyses på dine dagpengekort, og de medfører fradrag time for time.

Du skal vide, at hvis din omsætning overstiger 50.000 kroner, kan du blive betragtet som selvstændig ifølge SKAT. Det har betydning for din ret til dagpenge. Bliver du registreret som selvstændig, har du pligt til at give a-kassen besked.  Du kan kontakte SKAT for en afklaring.

Hvis du er selvstændig

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal vi tage stilling til, om du kan modtage ydelser, samtidig med, at du driver din virksomhed. Her er det afgørende, om din virksomhed har været din hoved- eller bibeskæftigelse.

Læs mere: Mens du er ledig > selvstændig bibeskæftigelse

Opfylder du ikke betingelsen for bibeskæftigelse, har virksomheden været din hovedbeskæftigelse. Det gælder uanset, hvor mange timer du har arbejdet i virksomheden og selvom virksomheden ikke har givet overskud.

Du vil herefter skulle ophøre med din virksomhed, før du kan modtage dagpenge.

Læs mere: Luk virksomheden – hvordan gør du?