Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Selvstændig eller freelancer: Luk virksomheden – hvordan gør du?

For at du kan få dagpenge efter at have været selvstændig, er det en forudsætning, at du ophører helt med driften af din selvstændige virksomhed. Det betyder, at du skal lukke eller sælge din virksomhed. Helt konkret skal du opfylde en række betingelser omkring ophøret.

Når du har drevet din virksomhed som din hovedbeskæftigelse skal din virksomhed som hovedregel være ophørt, før du kan få dagpenge.

Dog har du mulighed for at modtage dagpenge, mens du afvikler din virksomhed.

Ved ophør af virksomhed, har du en venteperiode, før du kan få dagpenge. Venteperioden er på henholdsvis en uge, tre uger eller to måneder – alt efter hvordan du ophører. Ophører du med en selvstændig bibeskæftigelse, er der ingen venteperiode.

Der er forskellige måder, du kan lukke din virksomhed på. Dem kan du se her:

Ophørsbevis, tro- og loveerklæring, ophør med konkurs eller bortforpagtning

Ophørsbevis

Du skal være registreret som ophørt i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registeret) hos Erhvervsstyrelsen. Det kan du, når de skattemæssige forpligtelser er overdraget eller afsluttet.

Derudover skal du også kunne fremlægge et ophørsbevis. Et ophørsbevis er en bekræftelse fra SKAT. Du kan tidligst få et ophørsbevis, når virksomhedens driftsmidler, inventar og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget.

Der kan være forskel på datoerne fra ophøret i CVR-registeret og bekræftelsen fra SKAT i forhold til, hvornår virksomheden anses for ophørt. Det vil altid være den seneste af datoerne, der afgør, fra hvornår du er ophørt.

Venteperioden er tre uger fra ophørsdato.

Luk virksomhed med en tro- og love erklæring

Hvis du ikke har fået solgt, overdraget eller hjemtaget dine driftsmidler, varelager og inventer, kan du stadig godt få dagpenge.

I stedet underskriver du er tro- og loveerklæring i a-kassen. På denne erklærer du, at du er i gang med at afvikle din virksomhed og at du derfor ikke længere har egentlig drift.

Du kan herefter modtage dagpenge i seks måneder, mens du afvikler din virksomhed.

Du skal oplyse de timer du bruger på afviklingen og disse timer vil blive fradraget dine dagpenge.

Ophøret gælder fra den dag vi modtager din tro- og loveerklæring.

Venteperioden er to måneder fra ophørsdatoen.

Senest seks måneder efter dit ophør skal du sende et ophørsbevis.

Sender du dit ophørsbevis før der er gået to måneder, nedsættes venteperioden. Dog skal den være på mindst tre uger.

Modtager vi ikke ophørsbeviset senest seks måneder, stopper udbetalingen af dine dagpenge indtil vi har modtaget ophørsbeviset.

Selvom du ikke modtager dagpenge, forbruger du stadig af din dagpengeret. Det gælder også, selvom du ikke længere er ledig fordi du fx er gået i arbejde.

Ophør af virksomhed med konkurs eller tvangsauktion 

Ved konkurs er du ledig fra det tidspunkt, hvor Skifteretten har afsagt konkursdekretet.  Du, din ægtefælle eller samlevet må ikke generhverve virksomheden.

Ophøret gælder fra ugedagen efter at Skifteretten har modtaget konkursbegæringen.

Ved tvangsauktion er du ledig når du dokumenterer, at

  • der er indgivet begæring om tvangsauktion
  • virksomheden er overdraget til brugeligt pant eller administration af panthaver
  • virksomheden drives uden bistand fra dig, din ægtefælle eller samleveren eller umyndige børn og
  • du er fraflyttet ejendommen, hvis du har haft din adresse dér.

Venteperioden er en uge fra ophørsdatoen.

Har du bortforpagtet eller udlejet din virksomhed?

Du kan anses for ophørt, hvis du har bortforpagtet eller udlejet din virksomhed med en kontrakt, der er gensidigt uopsigelig i mindst tre år. Derudover skal du erklære, at du ikke længere arbejder i virksomheden.

Venteperioden er tre uger fra ophørsdato.

Ophør ved, at du udtræder af af en virksomhed

Du er udtrådt fra ægtefælles virksomhed

Du er ophørt, når vi har modtaget en tro- og loveerklæring fra dig og din ægtefælle på, at du er udtrådt af din ægtefælles virksomhed.  Det gælder, hvis du har været medarbejdende ægtefælle uden at være medejer og uden at du har haft en lønaftale med din ægtefælle efter kildeskatteloven.  Det gælder også, hvis du ifølge SKAT anses for at være medhæftende ægtefælle.

Hvis du begynder at arbejde i virksomheden igen, kan du ikke udtræde med en tro- og loveerklæring, før der er gået mindst to år fra din genindtræden.

Har du været medejer af virksomheden er du først ophørt, når det er registreret i Erhvervsstyrelsen, at du ikke længere er medejer.

Venteperioden er tre uger efter datoen på tro- og loveerklæringen.

Hvis du har været ansat i din ægtefælles virksomhed med en lønaftale, så anses du for at være lønmodtager.

Venteperioden er her tre uger efter dit arbejdsophør.

Du er udtrådt fra virksomhed med flere ejere

Udtræder du af en virksomhed med flere ejere, skal du dokumentere med et registreringsbevis fra SKAT, hvor det fremgår, at du ikke længere er medejer.

Er du stadig medejer, kan du anses for ophørt, når du kan fremlægge et registreringsbevis fra SKAT på en ændring af virksomhedens ejerforhold og hvoraf det fremgår, at du ikke længere har afgørende indflydelse i virksomheden. Du anses for at have afgørende indflydelse, når du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50% af selskabskapitalen eller har en bestemmende andel af stemmerne i selskabet

Venteperioden er tre uger fra ophørsdato.

Du omdanner en virksomhed

Du kan ophøre med din virksomhed, hvis du omdanner virksomheden fra et driftsselskab til et holdingselskab (kapitalselskab). Det skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, at selskabet er ændret til formueforvaltning.

Derudover skal det dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet og at driftsmidler mv. er afhændet.

Venteperioden er tre uger fra ophørsdato.

Jobsøgningsperiode

Du kan ikke starte en ny virksomheden inden for de første seks måneder efter du er ophørt med en selvstændig hovedbeskæftigelse.

Det kaldes en jobsøgningsperiode. Der stilles ikke ekstra krav til dig om jobsøgning, men det er en periode, hvor du forventes af være jobsøgende og ikke igen starte virksomhed.

Starter du en ny virksomhed inden de seks måneder er gået, så kan du ikke modtage dagpenge i resten af jobsøgningsperioden.

Der er ingen jobsøgningsperiode, hvis dit ophør skyldes konkurs / tvangsauktion eller det er en bibeskæftigelse, som du har lukket.

Kun ét ophør per dagpengeperiode

Du kan kun ophøre med en selvstændig virksomhed én gang per dagpengeperiode. Har du fået dagpengeret efter ophør med en virksomhed, så tæller dette ophør ikke med.

Starter du en ny virksomhed i din dagpengeperiode og du efterfølgende lukker denne, så har du det ene ophør, som du kan have og stadig modtage dagpenge efter ophøret.

Hvis du så endnu en gang starter en ny virksomhed i den samme dagpengeperiode, og du ophører med denne, vil du ikke kunne modtage dagpenge. Kun hvis du har optjent en helt ny ret til dagpenge.

Det gælder ikke ophør af fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning og heller ikke ophør for den 1. oktober 2018.