Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Arbejde og indtægter dagpenge

Alt arbejde medfører fradrag i dine dagpenge - uanset om det er lønnet eller ulønnet.

Du skal modregnes i den uge, hvor du udfører arbejdet. Det har ingen betydning, hvornår du modtager lønnen.

Det er ikke afgørende, hvornår på døgnet du udfører arbejdet. Heller ikke om det er uden for dit faglige område – arbejdet skal altid modregnes.

Timer fra selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, timer fra ulønnet arbejde og indtægter fra de fleste offentlige og private hverv bliver også fratrukket.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge her:  selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Supplerende dagpenge

Hvis du arbejder på nedsat tid, kan du få supplerende dagpenge under forudsætning af, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge:

• du står til rådighed for arbejdsmarkedet

• du er arbejdssøgende til arbejde på fuldtid

• du er lønmodtager - også i skattemæssig forstand.

Læs mere her: Supplerende dagpenge og Frigørelsesattest og opsigelsesvarsel

Hvordan modregningen sker, afhænger af, hvordan du arbejder, og hvilken form for indtægt du modtager for dit arbejde.

Det afgørende er, hvordan din arbejdsgiver har indberettet din indtægt til Indkomstregisteret.A-indkomst og løntimer
Arbejdet bliver betragtet som kontrollerbart. Det betyder, at du fradrages i din ydelse for de faktiske timer.

Har du indtægt som underviser, skal du være opmærksom på, om du bliver aflønnet med med en forberedelsesfaktor. Hvis du gør det, skal du påføre dine timer efter omregning, på dit dagpenge- eller efterlønskort.

Eksempel:

En timelønnet underviser bliver lønnet for faktiske timer + forberedelse på 15 minutter.

En arbejdstime defineres til at have en varighed på 60 minutter. Der skal derfor lægges 15 minutter til hver arbejdstime.

Hver time skal derfor fratrækkes dagpengene eller efterlønnen  med 1,25 (der svarer til 1 time og 15 min).


A-indkomst uden løntimer, B-indkomst, honorar

Arbejdet betragtes som ukontrollerbart og skal derfor omregnes med gældende omregningssats (i 2024).

Eksempel: Omregningssats  = 277,76 kr. 
Indtægt 4.500 kr. B-indkomst
4.500:277,76 = 16,20 timer, som fradrages din ydelse.

Er der tale om A-indkomst, hvor arbejdsgiveren kender dine faktiske timer, så er det vigtigt, at timerne bliver indberettet.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter din arbejdsgiver og undersøger, om det kan lade sig gøre at indberette dine timer.

 

Udbetaling af dagpenge

Dagpenge udbetales per måned – dagpengekort udfyldes i selvbetjeningen.

Al arbejde påføres (lønnet som ulønnet) og ledige timer opgøres med simpel købmandsregning.

Et fuldtidsforsikret medlem får udbetalt dagpenge for 160,33 timer per måned.

Arbejdstimer, ferie og andet fratrækkes de 160,33 timer.

Ledige timer tilbage udbetales.

Eksempel:

Dagpengekort eksempel

Sats: 19.083 per måned = 119,02 per time x 58,13 timer = 6.919 kroner før skat

Mindsteudbetalingsregel

Når regnestykket er opgjort – altså når alle timer er fratrukket, skal der mindst være 14,80 timer som fuldtidsforsikret eller 12 timer som deltidsforsikret tilbage, for at der kan udbetales dagpenge. Altså skal der være et minimum af ledige timer for, at der kan udbetales dagpenge – det kaldes en mindsteudbetalingsreglen.

 

Arbejdsgiveren indberetter ikke

De fleste arbejdsgivere har pligt til at indberette din indkomst til SKAT.

Men indberetter din arbejdsgiver ikke til SKAT, skal du sørge for selv at gøre det.
Arbejdet betragtes som ukontrollerbart og skal derfor omregnes med gældende omregningssats.

Skal indkomsten kunne bruges til at få rettigheder i dagpengesystemet med, er det vigtigt at du sender dokumentation til os og samtidig oplyser, hvornår arbejdet er udført.

Sørg dog for i videst mulige omfang, at få arbejdsgiveren til at indberette din indkomst.

 

Arbejdsgiverens betaling for første og anden ledighedsdag

Hvis du stopper i et arbejde og melder dig ledig, skal din tidligere arbejdsgiver som hovedregel betale for første og anden ledighedsdag - også kaldet G-dage.

Læs mere her: G-dage

 

Indtægter

Har du andre indtægter eller arbejdstimer, skal AJKS tage stilling til, om disse medfører fradrag. Du skal derfor huske også at oplyse om disse på dit dagpengekort.

Andre indtægter eller arbejde, der medfører fradrag, kan fx være:

 • Løn, rådighedsløn for en periode, hvor du ikke arbejder
 • Legater med arbejdsforpligtelse Læs mere her: Legater, kunst og bogskrivning
 • Arbejdstimer hvis du skriver bøger
 • Indtægter for genanvendelse, genudsendelse eller genopførelse af bøger, fotografier m.v

Andre indtægter, der ikke medfører fradrag, kan fx være:

 • biblioteksafgifter, Koda/Gramex, Royalties og lignende rettighedsmidler
 • erstatninger, herunder erstatning som følge af arbejdsskade
 • fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a
 • indtægter for hverv som nævning, domsmand eller tilforordnet ved valg
 • indtægter for hverv som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd efter de kommunale styrelseslove.

Oversigterne er ikke udtømmende, så kontakt os for en afklaring.

 

Ferie

Ferie med feriegodtgørelse medfører fradrag i dine dagpenge, når du hæver godtgørelsen og afholder ferien i en efterlønsperiode. Fradraget sker i forhold til det optjente antal feriedage.

 

Fondsferiedage

Der er trådt en ny ferielov i kraft.

Hvis du opfylder betingelserne, kan du holde 8,4 feriedage, som du har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019, som særlige fondsferiedage.

Fondsferiedagene skal holdes i perioden 1. maj 2020 – 30. september 2020.

 

Betingelsen er, at du har:

 • optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019, men ikke optjent ferie for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019.

Eller

 • optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. december 2019 til 31. december 2019.

Du skal være opmærksom på, at du bliver modregnet i dine dagpenge, hvis du vælger du at få dagene udbetalt. 

 

Indefrosne feriepenge

Hvis du har haft lønnet arbejde i optjeningsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020, er dine optjente feriepenge indefrosset. Det sker som led i indførelse af den nye Ferielov.

Som led i regeringens økonomiske genopretningsplan for Danmark, kan du vælge at få nogle af dine indefrosne feriepenge frigivet i oktober 2020.

Du kan få 3 ugers feriepenge udbetalt, som du har optjent ved lønnet arbejde i perioden 1. september 2019-31. marts 2020.

Udbetalingen af indefrosne feriepenge bliver ikke trukket i dagpenge eller efterløn.

Indkomsten kan bruges til opfyldelse af indkomstkrav og beregning af sats til dagpenge og efterløn. Læs mere her om indkomstkrav.

Du kan ikke bruge indkomsten til ny dagpengeret på baggrund af timer, udskydelsesreglen til efterløn samt skattefri præmie.

 

Frivilligt ulønnet arbejde

Når du er på efterløn, må du også gerne arbejde frivilligt og ulønnet.

Læs mere her: Aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde