Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

2017: Mange nye regler i dagpengesystemet

I efteråret 2015 vedtog et politisk flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om fremtidens dagpengesystem.

De nye regler bliver rullet ud i løbet af 2017. Størstedelen træder i kraft den 1. juli 2017, men allerede fra den 2. januar 2017 vil der være ændringer.

NYE REGLER PR. 2. JANUAR 2017

Dimittendsatsen bliver lavere, hvis du ikke er forsørger

Dagpengesatsen bliver ændret for dem, der får udbetalt dagpenge med satsen for nyuddannede – den såkaldte dimittendsats.

Ændringen består i, at dagpengesatsen bliver sat ned for dem, der ikke har forsørgelsespligt overfor et eller flere børn. For denne gruppe bliver satsen nedsat fra 82% til 71,5% af den maksimale dagpengesats – gældende fra og med den 2. januar 2017.

Det svarer til en reduktion på 440 kr. pr. uge før skat (2016-tal).

Mulighed for at forlænge din ret til dagpenge

Opbruger du din dagpengeret efter den 2. januar 2017, har du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode. Det kan du gøre med arbejde, som du har haft, mens du var ledig.

Du kan vælge, at dine registrerede løntimer bliver vekslet til dagpenge i forholdet 1:2. Har du fx haft en måneds arbejde, kan du veksle denne til yderligere to måneders dagpengeret.

Du kan højst forlænge din dagpengeret med 52 uger. Fra og med den 1. juli 2017 bliver dine timer, som du kan bruge til forlængelse, registreret på en beskæftigelseskonto. Beskæftigelseskontoen er en ny opgørelse, der viser de timer, du kan veksle til nye timer på dagpenge.

Seniormedlemskab

Personer, der har nået folkepensionsalderen, får nu mulighed for et særligt seniormedlemskab i deres a-kasse.

Medlemskabet giver dig ikke ret til ydelser, men hjælp og sparring til din jobsøgning, karrierevejledning og adgang til AJKS’ mange gå hjem-møder. Medlemskabet vil også give dig ret til at få sparring fra dit jobcenter.

Prisen er 100 kr. pr. måned: Det svarer til administrationsbidraget til a-kasser (i 2016-tal).

Dagpenge efter endt uddannelse af mindre end 18 måneders varighed

Hvis du afslutter en uddannelse på kortere tid end 18 måneder, kan du blive medlem af a-kassen og få ret til dagpenge. En betingelse er dog, at uddannelsen er normeret til mindst 18 måneder. Du opnår dog først retten til dagpenge efter tidligst 18 måneder fra den dato, hvor du startede på uddannelsen.

NYE REGLER PR. 1. JULI 2017

Dagpengeret bliver optjent ud fra din indkomst

I dag opnår du ret til dagpenge, når du har haft mindst 1.924 løntimer inden for tre år som fuldtidsforsikret og 1.258 timers arbejde som deltidsforsikret.

Fra den 1. juli 2017 vil det være din indkomst, der er afgørende for din ret til dagpenge.

Det betyder, at første gang, du skal have en dagpengeret, skal du have haft en samlet indtjening på mindst 218.616 kr. (i 2016-tal) inden for tre år for at få ret til dagpenge som fuldtidsforsikret, og mindst 145.740 kr. (2016-tal) som deltidsforsikret. Din indtægt skal være indberettet til indkomstregistret og kun indtægt, som du har haft, mens du var medlem af en a-kasse, kan blive medregnet.

Du kan ikke optjene ret til dagpenge på mindre end 12 måneder. Du kan højst medregne løn på 18.217 kr. pr. måned. Så selvom du har en højere indtægt, fx på 30.000 kr., kan du kun tage 18.217 kr.

Når du har fået en dagpengeret, optjener du en ny dagpengeret som i dag – når du har haft mindst 1.924 løntimer indenfor tre år som fuldtidsforsikre og 1.258 løntimer som deltidsforsikret. Timerne skal være indberettet til indkomstregistret.

Beregning af din sats

I dag beregnes din sats på baggrund af din indkomst de sidste tre måneder, før du melder dig ledig.

Fremover vil beregningen ske på baggrund af din indkomst i de 12 bedste af de seneste 24 måneders indkomst.

Når du først har fået beregnet en sats, gælder denne, så længe du er ledig. Først når du opnår timer nok til en ny dagpengeret, skal du have foretaget en ny beregning af din sats.

Din dagpengeret vil blive udbetalt i timer – ikke længere i uger

I dag udgør dagpengeretten 104 uger - to år - og du bruger en uges dagpenge, hver gang du får udbetalt dagpenge i ugen – uanset om du kun får udbetalt for fx en dag.

Fremover udgør en dagpengeret 3.848 timer – hvilket også svarer til to år. Men du forbruger kun det antal timer, som du reelt er ledig og får udbetalt dagpenge for. Hvis du fx arbejder fire dage i en uge og får dagpenge én dag, så forbruger du kun 7,4 timer.

Det betyder, at du kan være længere tid om at opbruge din dagpengeret.

Dagpenge vil blive udbetalt for en måned ad gangen

Fra den 1. juli 2017 vil dagpenge blive udbetalt for en hel måned ad gangen. Fuldtidsforsikrede får udbetalt dagpenge for 160,33 timer pr. måned. Deltidsforsikrede for 130 timer pr. måned. Hvornår i måneden du kan indsende dagpengekort, ved vi på nuværende tidspunkt ikke. Så snart vi ved dette, vil vi selvfølgelig informere om dette vigtige tidspunkt.

Hver fjerde måned kan du risikere at miste én dags dagpenge

Som noget nyt bliver der indført en såkaldt karensdag hver fjerde måned. Hvis ikke du har arbejdet mindst 148 timer indenfor de fire måneder, bliver du trukket for én dag i dine dagpenge.

Tilknytningskrav

Som noget nyt indføres et såkaldt tilknytningskrav.

Det betyder, at hvis du melder dig ledig og får ret til dagpenge, skal vi se på, om du har været ledig før.

Hvis du i løbet af de seneste otte år har modtaget dagpenge i samlet set fire år, vil du ikke få en fuld dagpengeret.

I stedet for to års dagpengeret (3.848 timer) vil du kun få et år og 11 måneders dagpengeret (3.688 timer). Det betyder, at din dagpengeret i udgangspunktet vil ophøre en måned tidligere.

Selvstændige og atypisk beskæftigede

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan selvstændige, honorarlønnede og freelancere i videst muligt omfang skal være omfattet af dagpengesystemet efter samme principper som dem, der gælder for lønmodtagere.

Dette arbejde er i fuld gang, og ambitionen er, at arbejdsgruppen vil præsentere sine anbefalinger i løbet af foråret 2017. Herefter skal et flertal af Folketingets partier blive enige om en ny lovgivning på området.

AJKS deltager som sparringspartner i dette arbejde, og ved at give arbejdsgruppen informationer, cases etc. forsøger vi at påvirke dens anbefalinger i en retning, der vil komme den store del af vores medlemmer, der arbejder som atypisk beskæftigede, til gavn.

Da lovgivningen blev vedtaget sidste år, udtalte AJKS' formand, Lars Werge, at dagpengeaftalen trækker i den forkerte retning.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.