Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Luk virksomheden – hvordan og hvad nu?

For at du kan få dagpenge efter at have været selvstændig, er det en forudsætning, at du ophører helt med driften af din selvstændige virksomhed. Det betyder, at du skal lukke eller sælge din virksomhed. Helt konkret skal du opfylde en række betingelser omkring ophøret.

Endeligt ophørt betyder også, at du ikke umiddelbart efter ophøret kan starte op igen, hverken som hoved- eller bibeskæftigelse.

Karenstid før du kan få dagpenge

Hvis du kan dokumentere, at du opfylder betingelserne for ophør af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, vil du dog være omfattet af en venteperiode på tre uger. Ved konkurs er det dog kun en uge. Først herefter kan du få dagpenge.

For at få ret til dagpenge skal du opfylde et arbejdskrav. Det gør du, hvis du har drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang i mindst 52 uger inden for de seneste tre år.

Ved væsentligt omfang forstås, at dit arbejde i virksomheden kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. Du må maksimalt have været fraværende fra virksomheden i alt seks måneder i de tre år, og dit fravær skal skyldes barsel, sygdom eller uddannelse.

Selve ophøret

Du skal være endeligt ophørt med drift af selvstændig virksomhed, før du er berettiget til dagpenge. Du skal dokumentere ophøret.

Når en virksomhed lukkes, skal der træffes en række beslutninger om salg af varelager, udstyr/maskiner, opsigelse af lejeaftaler osv. Derfor anses du først for at være ophørt med den selvstændige virksomhed fra det tidspunkt, hvor afviklingen af virksomheden er nået så langt, at der ikke er mulighed for fortsat at arbejde i din virksomhed. Den konkrete vurdering og dokumentation for, om virksomheden er lukket, vil afhænge af, hvilken virksomhed du har haft, og hvordan den er drevet.

Følgende elementer indgår i vurderingen:

Virksomhedens lokaler skal være opsagt

Har virksomheden haft egne lokaler, skal de være solgt eller udlejet. Det kan du dokumentere ved at sende en kopi af slutseddel/skøde eller lejekontrakt. Er driften foregået fra lejede lokaler, skal lejemålet være opsagt til fraflytning hurtigst mulig. Dokumentationen kan bestå i kopi af lejekontrakten og eventuelt udlejers bekræftelse af opsigelsen. Du må ikke have adgang til lokalerne i opsigelsesperioden. Det vil sige, at nøglerne skal være afleveret til udlejer. Hvis driften er sket fra en forpagtet ejendom, skal forpagtningsaftalen være opsagt og forpagtningsforholdet ophørt.

Hvis virksomhedens lokaler og din privatbolig er beliggende i tilknytning til hinanden, kan det være nødvendigt af fremskaffe supplerende dokumentation for, at disse lokaler ikke længere bliver anvendt til erhvervsformål.

Udstyr og inventar skal være solgt

Ejer du driftsmidlerne og inventar, skal disse som hovedregel være solgt. Dokumentation på dette kan bestå af købskontrakter, kreditnotaer, fakturaer, skriftlig bekræftelse fra køber el.lign.

Tilbageværende driftsmidler vil du kunne beholde i et mindre omfang, hvis der er tale om sædvanligt indbo for et privat hjem, og du skriftligt erklærer, at du ikke længere anvender driftsmidlerne/inventaret erhvervsmæssigt.

Varelageret skal være realiseret

Dokumentationen for, at et varelager er solgt, tilbageleveret eller på anden måde afhændet på ophørstidspunktet, kan fx bestå af kopi af købekontrakt, regning eller skriftlig bekræftelse fra køber.

Øvrige tegn på virksomhedsophør

Hvis du ikke har haft virksomhedslokaler, ikke har haft driftsmidler/inventar, ikke har haft varelager, kan det være svært at dokumentere ophøret.

Du må så fremskaffe al den dokumentation, du har mulighed for – fx opsigelse af forsikringer, erhvervstelefon og abonnementer. Det kan også være nødvendigt at kræve dokumentation for, at oplysningen om virksomhedens ophør er viderebragt til kundekredsen, fx ophørsannonce i dagspressen eller fagtidsskrifter eller måske breve til hidtidige kunder.

I disse tilfælde vil det altid være en betingelse, at du har foretaget afmelding som selvstændig erhvervsdrivende i offentlige registre – fx SE-registret vedrørende moms eller registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det er dog ikke sikkert, at al dokumentationen er nødvendig. Det kommer an på de konkrete forhold. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, så vi kan vejlede dig om, hvordan du kan dokumentere, at du er endeligt ophørt.

I ikke-fysiske virksomheder, fx mindre oversættelsesvirksomheder og freelancevirksomheder, vil mange af de ovenstående eksempler på dokumentation ikke kunne indsendes, da de simpelthen ikke eksisterer.

I disse tilfælde er det vores opgave at lave en konkret vurdering på, om det indsendte materiale er tilstrækkelig dokumentation. Du vil dog altid skulle indsende en momsafmelding, og hvis dette er det eneste mulige, kan denne suppleres af en tro og love-erklæring om endeligt ophør.

Konkurs

Ved konkurs vil det typisk let kunne dokumenteres, at der er tale om et ophør, hvor du er afskåret fra fortsat at drive virksomheden.

Tidspunktet for ophør af virksomheden vil normalt være, når skifteretten har afsagt konkursdekretet. Hvis der ikke er afsagt et konkursdekret inden for en uge, vil ophøret blive sat til ugedagen efter, skifteretten har modtaget din konkursbegæring.

Efter dit ophør

Når du er ophørt, skal du også være opmærksom på, at du IKKE længere kan tage imod arbejde fra dine gamle kunder og arbejde på samme vilkår, som før du lukkede din virksomhed.

Det betyder, at du IKKE kan arbejde og modtage B-indkomst og/eller honorar for dit arbejde.

Fremover kan du derfor KUN arbejde på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det vil sige, at du skal aflønnes med A-indkomst og så vidt muligt indgå en ansættelsesaftale.

Fandt du den information du søgte